The Unique Academy App

Our Faculty

BHUSHAN DESHMUKH
DR. AMAR JAGTAP
DHIRENDRA KUMAR
DR. AMIT AHIRE
JAWWAD KAZI
TUKARAM JADHAV
ABHIJIT SAWALKAR
AMOL GHODKE
APARNA DIXIT
PANKAJ SIR
PRAVIN PATIL
SHIVAJI KALE
VIKRANT BHOSALE